Kodeks etyczny firmy


Wojciech Imielski – szkolenia i doradztwo

 


KODEKS ETYCZNY FIRMY

 

§1.

Firma Wojciech Imielski – szkolenia i doradztwo dokłada wszelkich starań, by prowadzone szkolenia osiągały najwyższy merytoryczny i formalny poziom realizacji. Zajęcia dostosowywane są ściśle do potrzeb zamawiającego. W razie potrzeby program szkoleniowy ulegać może koniecznej modyfikacji na każdym etapie współpracy. Realizacji zamówień towarzyszy nadrzędna zasada użyteczności i opłacalności dla klienta.


§2.


W realizacji wszelkich działań wartością naczelną jest BEZPIECZEŃSTWO i dobre samopoczucie uczestników szkoleń, wszystkich zaangażowanych we współpracę partnerów oraz innych osób. Firma nie wykorzystuje ćwiczeń, zadań ani procedur, które mogłyby narazić kogokolwiek spośród interesariuszy na jakiekolwiek ryzyko.


§3.

Wszelkie ustalenia pomiędzy firmą a Zamawiającym objęte są ścisłą tajemnicą. Klient może liczyć na pełną dyskrecję co do udzielonych lub ujawnionych  informacji. Dotyczy to wszelkich aspektów podejmowanej współpracy.

 
§4.

Działalność firmy Wojciech Imielski - szkolenia i doradztwo inspirowana jest filozofią kompleksowego zarządzania jakością (TQM). Aktywność rynkowa ukierunkowana jest przede wszystkim na kształtowanie długotrwałych, satysfakcjonujących relacji z klientami. 
 

§5.

Firma Wojciech Imielski - szkolenia i doradztwo jest organizacją stale uczącą się. Oznacza to nacisk na ciągły rozwój, gotowość do przyjmowania krytyki i stałego korygowania ewentualnych błędów. 
 

§6.

Firma kładzie wielki nacisk na terminowość i solidność wykonywania usług. Wszelkie przedsięwzięcia realizowane są zgodnie z założonym harmonogramem.
 

§7.

Proponowane szkolenia przygotowywane są zawsze dla konkretnego klienta, po szczegółowym rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych. Firma nie korzysta z gotowych programów edukacyjnych, poza sytuacjami, kiedy klient jednoznacznie formułuje takie oczekiwania. Każde zamówienie traktowane jest indywidualnie i realizowane stosownie do potrzeb i założeń określonych w specyfikacji konkretnej usługi szkoleniowej oraz we wzajemnych zobowiązaniach.

 
§8.

Firma upowszechnia, promuje i wykorzystuje wyłącznie nowoczesną, racjonalną, naukową wiedzę z zakresu psychologii. W prowadzonych szkoleniach nie nawiązuje do jakichkolwiek mętnych i słabo poznanych lub wątpliwych zjawisk pseudonaukowych, za jeden z priorytetów uważając dbanie o wizerunek psychologii jako nauki nowoczesnej, opartej na solidnych podstawach metodologicznych.


§9.

Stosowana metodologia szkoleń ma charakter eklektyczny. Oznacza to, że zakresu przekazywanej wiedzy firma nie ogranicza do jednej teorii, orientacji teoretycznej, sposobu podejścia czy paradygmatu. W realizacji zajęć, dla jak największej korzyści użytkowników, wykorzystywane są wszelkie dostępne zasoby racjonalnej wiedzy. Szczególny nacisk kładzie się na wiedzę łatwą do zastosowania, praktyczną i użyteczną, pochodzącą przede wszystkim z doświadczenia.


§10.

Trener  prowadzący zajęcia jest osobą mającą stosowne kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, potwierdzone adekwatnymi dokumentami (na życzenie klienta do wglądu w każdym momencie).  W realizacji wszelkich szkoleń firma zatrudnia wyłącznie specjalistów w określonej dziedzinie.


§11.

W części wstępnej szkolenia trener jako reprezentant firmy szkoleniowej zawiera z uczestnikami kontrakt szkoleniowy. Kontrakt szkoleniowy to słowna lub pisemna umowa, określająca ogólne warunki współpracy grupowej, granice wzajemnej ingerencji w przestrzeń osobistą, regulacje dotyczące spraw porządkowych itd. Trener i uczestnicy zobowiązują się do ścisłego przestrzegania postanowień kontraktu, którego założenia w razie potrzeby można negocjować.  

    
§12.

Każdy użytkownik szkolenia, bez względu na wszelkie cechy osobiste, poglądy czy przynależność do jakichkolwiek organizacji i grup społecznych (etnicznych, wyznaniowych, narodowościowych i innych) jest pełnoprawnym członkiem grupy szkoleniowej. Firma kładzie wielki nacisk na realizację zajęć w atmosferze wzajemnego szacunku, tolerancji i zrozumienia, dbając o samopoczucie i pełny komfort każdego uczestnika.


§13.

Stojąc na zdecydowanym stanowisku, że nieomylność i źle pojęty autorytet są największymi wrogami rzetelnie uprawianej nauki, użytkownikom szkoleń nadaje się pełne prawo do kwestionowania czy podważania przekazywanej wiedzy, w prowadzonych szkoleniach korzystając z dobrodziejstw dyskusji i innych form swobodnej wymiany poglądów.


§14.

Realizacja szkoleń w przeważającej część ma charakter warsztatowy. Każdy uczestnik szkolenia ma prawo odmówić udziału w konkretnym ćwiczeniu, jeśli uważa, że taki udział w sposób nieakceptowalny narusza jego osobistą przestrzeń. Dotyczy to zwłaszcza zadań wymagających ujawniania intymnych przeżyć, poglądów czy uczuć. 


Powyższy kodeks etyczny jest unikalnym dokumentem firmy Wojciech Imielski - szkolenia i doradztwo. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

newsletter – aktualności, porady, bezpłatna metodologia szkoleniowa
Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowych od firmy Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski, ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  oraz z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.
Masz pytania? Napisz lub zadzwoń:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski danych osobowych podanych w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Usług Psychologicznych Jerzy Imielski z siedzibą: ul. Wyzwolenia 5/19, 32-332 Bukowno. Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi, przedstawieniem oferty oraz świadczeniem usług przez administratora danych. Mają Państwo prawo do modyfikacji, wglądu i żądania zaprzestania przetwarzania podanych danych osobowych oraz ich usunięcia. Informujemy, że nie prowadzimy profilowania użytkowników odwiedzających stronę i kontaktujących się z firmą.